راهبرد مشارکت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان

این اداره کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و … را پیش از ابالغ به مدت ۲ هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرارداده و پس از دریافت نظرات و انتقادات همچنین پیشنهادات اصالح فرآیند سازنده مردمی، نسبت به اصالح و سپس ابالغ اقدام می نماید. لینک دسترسی به سامانه پیشنهادات :