نام ایمیل
جهانگیری مدیر کلjahangiri@tvto-kr.ir
غضنفری معاون اداری پشتیبانی ghazanfari@tvto-kr.ir
شهرکی معاون توسعه و هماهنگی shahraki@tvto-kr.ir
ملامحمدی رئیس اداره آموزش molamohamadi@tvto-kr.ir
ملایی رئیس اداره آزمون molaee@tvto-kr.ir
علیمرادی رئیس اداره حراستalimoradi@tvto-kr.ir
سلطان زاده رئیس موسسات کارآموزی آزادsoltanzadeh@tvto-kr.ir